LAF
27.12.2021

Jāizvirza jauns LAF Tehniskā dienesta vadītājs

Laf Slider 2 2

LAF Prezidijs uzdod līdz 2022. gada 1. februārim LAF Tehniskajā dienestā izvirzīt vadītāju saskaņā ar TD nolikumu:

3.5. TD vadītāju izvirza un saskaņo TD balsstiesīgie dalībnieki ar balsu vairākumu uz 4 (četriem) gadiem un apstiprina LAF Prezidijs.

3.6. Par TD vadītāju var pretendēt tikai kandidāts, kam iepriekš bijusi pieredze LAF, FIA vai citu ASN TD vai tehniskā tiesneša darbā ne mazāk kā 3 gadus un vismaz vidējā izglītība. 

3.7. Par jauna TD vadītāja kandidātu pieteikšanās kārtību tiek paziņots LAF oficiālajā interneta vietnē www.laf.lv ne vēlāk kā 14 dienas pirms jauna vadītāja vēlēšanām. 

Kandidātu pieteikumus un nominācijas iesūtīt līdz 12. janvārim uz e-pastu: laf@laf.lv. Pēc šī termiņa tiks paziņots par TD sapulces norisi.

Šajā laika posmā visi TD jautājumi adresējami TD vadītāja vietniekiem A. Šimkum un G. Freimanim.