Klubu sistēma

PUBLICĒTS: 15.09.2010 PLKST. 17:35

Ziņas

Anotācija

 1. Saskaņā ar 2009.gada 19.februāra Sporta likuma grozījumiem, par LAF kā sporta federācijas biedriem var būt tikai sporta klubi un citas juridiskās personas.
 2. Iepriekšējā Sporta likuma redakcija paredzēja, ka sporta federācija (šajā gadījumā LAF) ir biedrība, kura sastāv gan no sporta klubiem, gan fiziskām un juridiskām personām.
 3. Saskaņā ar Sporta likuma Pārejas noteikumu 8.punktu sporta federācijām attiecīgie grozījumi savos statūtos jāveic līdz 2010.gada 1.septembrim.
 4. Ievērojot augstāk minēto, 2010.gada 20.marta LAF biedru pilnsapulcē tika pieņemts lēmums par nepieciešamajiem LAF Statūtu grozījumiem. Lai LAF Statūtus piemērotu jaunajai Sporta likuma redakcijai tika grozīti Statūtu  4.1., 4.2., 5.2. un 7.1.punkti.
 5. Tādejādi, saskaņā ar jauno LAF Statūtu redakciju un atbilstoši Sporta likuma noteikumiem, par LAF biedru var būt jebkurš sporta klubs un citas juridiskās personas.
 6. Atbilstoši Sporta likuma pārejas noteikumu 8.punktam, kā arī  2010.gada 20.marta LAF biedru pilnsapulces lēmumam par LAF Statūtu grozījumiem,  LAF biedru pārreģistrācija jāveic līdz 2010.gada 31.decembrim.
 7. Tādejādi ar 2011.gada 1.janvāri to LAF biedru, kas ir fiziskas personas, dalība biedrībā izbeidzas.
 8. Sporta likuma 10.panta trešā daļa paredz, ka Sporta federācija ir biedrība, kura sastāv no sporta klubiem un citām juridiskajām personām, kuru darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu vai darbības jomu, un kuras mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā, kā arī pārstāvēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās. Sporta federācija var pārstāvēt vairākus sporta veidus vai darbības jomas.
 9. Sekojoši, LAF biedru – fizisko personu pārreģistrācija jāveic ievērojot minētās normas (Sporta likuma 10.p.3.d.) prasības.
  1. Saskaņā ar Sporta likuma 10.panta otro daļu Sporta klubs ir biedrība, kurā apvienojušās fiziskās un juridiskās personas, lai īstenotu savas intereses noteiktā sporta veidā un veicinātu tā attīstību.
  2. Tātad, ja LAF kā sporta federācijas biedri var būt tikai juridiskas personas, tad sporta kluba kā biedrības biedri var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.
  3. Vienlaicīgi jāuzsver, ka saskaņā ar Sporta likuma 10.panta sesto punktu, Sporta federācijā komersantu skaits nedrīkst būt lielāks par pusi no kopējā sporta federācijas biedru skaita. Līdz ar to, ja pašreizējie LAF biedri, kas ir fiziskas personas, nevēlas dibināt biedrību (sporta klubu), bet ir izvēlējušies kādu no komersanta formām, pirms tam būtu vēlams pārliecināties vai vēl ir iespējama komersantu – kā LAF biedru reģistrācija.
  4. Lai LAF biedru pārreģistrācija notiktu pēc iespējas ātrāk un savlaicīgāk, kā arī pieņemot, ka populārākā LAF biedra forma būs biedrība (sporta klubs), LAF ir sagatavojusi biedrības dibināšanai nepieciešamo dokumentu paraugus, iekļaujot nepieciešamo  informāciju par dibināšanas procesa gaitu, izmaksām u.c. informāciju. Gadījumā, ja tomēr LAF biedriem rodas kādi papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar Gundaru Āboliņu gundars@sgm.lv
  5. Piedāvātie biedrības dibināšanas dokumentu paraugi atbilst minimālajām biedrības dibināšanas normatīvo aktu izvirzītajām prasībām. Dibināšanas dokumentos var paredzēt arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.

 

 

 

Klubu sacensības

Izraksts no 2015. gada 6. maija LAF Prezidija sapulces protokola:

2.Klubu sacensību rīkošanas risinājumi.

Notiek debates.

Lēmums:

1) atcelt klubu sacensību rīkošanas noteikumus, ņemot vērā, ka klubu sacensību rīkošanu reglamentē LAF nacionālais sporta kodekss – p.2.18. Slēgtas sacensības – LAF saskaņotas sacensības, kurās atļauta dalība ierobežotam personu lokam (viena vai vairāku sporta klubu biedriem un citām juridiskām personām).

Balsojums: par 9 pret 0, atturas 0

2) sporta veidu komisijām informēt sportistus un tiesnešus par dalību saskaņotās sacensībās.

Balsojums: par 8, pret 0, atturas1

 
 

Augšā!